fbpx

Hierarchia ważności na skrzyżowaniu

Hierarchia ważności na skrzyżowaniu. Jaka jest hierarchia ważności na skrzyżowaniu? Zagadnienie to zapisane jest w Prawie o Ruchu Drogowym w Art. 5.1. Zgodnie z tym zapisem hierarchia ważności na skrzyżowaniu odbywa się według określonych zasad.

Hierarchia ważności na skrzyżowaniu:

  1. Osoba uprawniona do kierowania ruchem,
  2. Sygnalizacja świetlna znosząca znaki związane z pierwszeństwem przejazdu,
  3. Znaki drogowe pionowe i poziome,
  4. Zasady ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym uzależnione jest od jej właściwej organizacji. Dlatego też istotne jest aby kierowcy potrafili dostosować się do zasad ruchu drogowego. Jednym z takich istotniejszych elementów jest właśnie hierarchia ważności na skrzyżowaniu.

Osoba uprawniona do kierowania ruchem

W hierarchii ważności na skrzyżowaniu decydującą i najważniejszą rolę odgrywa osoba uprawniona do kierowania ruchem. Polecenia wydawane przez taką osobę mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi lub przepisami ruchu drogowego. Najczęściej na skrzyżowaniu ruchem kieruje policjant. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule – Pozycje i gesty wydawane przez policjanta na skrzyżowaniu.

Ale oprócz policjanta na skrzyżowaniu ruchem mogą kierować też (Art. 6.1) inne osoby. Miedzy innymi osoby wykonujące prace drogowe na zlecenie zarządcy drogi, żandarmeria wojskowa i straż graniczna, straż miejska i gminna, inspekcja transportu drogowego i wiele innych osób.

Sygnalizacja świetlna – hierarchia ważności

Sygnalizacja świetlna ma pierwszeństwo przed znakami związanymi z pierwszeństwem przejazdu. W rezultacie sygnalizacja świetlna znosi znaki związane z pierwszeństwem przejazdu, ale inne znaki zachowują swoją ważność.

Sygnalizacja świetlna jest intuicyjna i nie sprawia problemu większości osób. Ponieważ reguluje ona pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach i na przejściach dla pieszych. Reguluje pierwszeństwo przejazdu również na przejazdach dla rowerzystów oraz w innych miejscach przecinania się kierunków jazdy.

Co oznacza sygnał świetlny na sygnalizatorze

Sygnalizator S-1sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator chyba że ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym i rowerzystom, albo ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;

czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator;

Znaki drogowe – hierarchia ważności

Trzecim elementem w hierarchii ważności na skrzyżowaniu są znaki drogowe. Znaki poziome są uzupełnieniem znaków pionowych ale mogą występować samodzielnie i stanowią istotny element w ruchu drogowym. Przekazują one istotne informacje o elementach ruchu drogowego np. związanych z pierwszeństwem przejazdu. Szczególną grupę stanowią znaki zakazu. Ponieważ one obowiązują pomimo działającej sygnalizacji świetlnej. Inne znaki jak znaki ostrzegawcze i znaki nakazu również nie są znoszone przez sygnalizację świetlną.

Zasady ruchu drogowego

Na samym końcu hierarchii na skrzyżowaniu zajmują się zasady ruchu drogowego czyli tzw. kodeks drogowy. Jeśli nie występują sytuacje określone powyżej to stosuje się zasady ruchu drogowego czyli najczęściej tzw. reguła prawej strony.


1 komentarz do “Hierarchia ważności na skrzyżowaniu”

Możliwość komentowania została wyłączona.