fbpx

Znaki zakazu a egzamin na prawo jazdy

Znaki zakazu – wprowadzenie

Znaki zakazu stanowią jedną z podstawowych kategorii znaków drogowych za pomocą których ustala się organizację ruchu. Za pomocą tych znaków można między innymi zamknąć lub ograniczyć wjazd pojazdów. Zabronić wykonywania określonych manewrów np. skrętu w prawo lub lewo. Zabronić wyprzedzania a także ograniczyć lub zabronić zatrzymywania lub postoju pojazdów na drodze lub poza nią. Znaki zakazu mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym tłem lub niebieskim tłem.

Nie zastosowanie się do znaków zakazu na egzaminie na prawo jazdy skutkuje jego przerwaniem.

 1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a  oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
 4. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42  oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43  lub E-18a,  z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
 5. Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:
  1. T-20   – długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,
  2. T-21  – odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
 6. Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.

7.Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków  mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.

Znaki zakazu – omówienie

WyglądZnaczenieObjaśnienie znaków

B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkachOznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod
znakiem B-1 tabliczka T-22  wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do tego zakazów podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie musi stosować się do tego znaku zakazów.

 

B-2

Zakaz wjazduOznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22  wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.

 

B-3

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowychOznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do tego zakazów podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie musi stosować się do tego znaku zakazów.

 

B-3a

Zakaz wjazdu autobusówOznacza zakaz ruchu autobusów.Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie musi stosować się do tego znaku zakazów.

 

B-4

Zakaz wjazdu motocykliOznacza zakaz ruchu motocykli.

 

B-5

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowychOznacza zakaz ruchu:1). samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5t,

 

 1. ciągników samochodowych,
 2. pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t,
 3. ciągników rolniczych,
 4. pojazdów wolnobieżnych.

Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do tego zakazów podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

 

B-6

Zakaz wjazdu ciągników rolniczychOznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do tego zakazów podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

 

B-7

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepąOznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep – sumy ich mas.Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do tego zakazów podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

 

B-8

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowychOznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.

 

B-9

Zakaz wjazdu rowerówOznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.

 

B-10

Zakaz wjazdu motorowerówOznacza zakaz ruchu motorowerów.Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie musi stosować się do tego znaku zakazów.

 

B-11

Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowychOznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.

 

B-12

Zakaz wjazdu wózków ręcznychOznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

 

B-13

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymiOznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

 

B-13a

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymiOznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.

 

B-14

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodęOznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Zakaz wjazdu – łączonyUmieszczone na jednej tarczy symbole znaków B-3, B-3a, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-3, B-13a i B-14 mają takie samo znaczenie, jak znaki pojedyncze.

 

B-15

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m.Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

 

B-16

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m.Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

 

B-17

Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m.Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku

 

B-18

Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t.Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

 

B-19

Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t.Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

 

B-20

STOPOznacza:1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c  lub T-6d  wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

 

B-21

Zakaz skręcania w lewoZabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu.
Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22  wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

 

B-22

Zakaz skręcania w prawoZabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22  wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

 

B-23

Zakaz zawracaniaZabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

 

B-24

Koniec zakazu zawracaniaOznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

 

B-25

Zakaz wyprzedzaniaZabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka od T-23a           do T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

 

B-26

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężaroweZabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:

 

 1. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 2. ciągnikiem samochodowym,
 3. pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

 

B-27

Koniec zakazu wyprzedzaniaOznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.

 

B-28

Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężaroweOznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.

 

B-29

Zakaz używania sygnałów dźwiękowychZabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-29 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-30 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

 

B-30

Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowychOznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.

 

B-31

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwkaZabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.

 

B-32

Stój – kontrola celnaOznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło-Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola graniczna„, „Rogatka uszkodzona„, „Sygnalizacja uszkodzona„, „Wjazd na prom„, „Kontrola drogowa” lub „Pobór opłat” – odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

 

B-33

Ograniczenie prędkościOznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do:

 

 1. wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
 2. umieszczenia znaku D-40  oznaczającego początek strefy zamieszkania,
 3. umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.

Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem:

 1. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
 2. pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego
 3. pojazdu holującego pojazd silnikowy
 4. motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7
 5. samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.

 

B-34

Koniec ograniczenia prędkościOznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.

 

B-35

Zakaz postojuOznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce . Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-35 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c,  to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie musi stosować się do tego znaku zakazów.

 

B-36

Zakaz zatrzymywania sięOznacza zakaz zatrzymywania pojazdu. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c  lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

 

B-37

Zakaz postoju w dni nieparzysteOznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c,  to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie musi stosować się do tego znaku zakazów.

 

B-38

Zakaz postoju w dni parzysteOznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c,  to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie musi stosować się do tego znaku zakazów.

 

B-39

Strefa ograniczonego postojuOznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.Znak B-39 nie dotyczy:

 

 1. pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
 2. pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18,  D-18a,  D-18b  lub D-44,
 3. pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
 4. autobusu szkolnego.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie musi stosować się do tego znaku zakazów.

 

B-40

Koniec strefy ograniczonego postojuOznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

 

B-41

Zakaz ruchu pieszychOznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

 

B-42

Koniec zakazówOznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.

 

B-43

Strefa ograniczonej prędkościOznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

 

B-44

Koniec strefy ograniczonej prędkościOznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Znaki zakazu – podsumowanie

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24  wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:

 1. T-25a  – początek zakazu wyrażonego znakiem,
 2. T-25b  – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
 3. T-25c  – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem,
 4. T-26  – umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

B-1, B-3, B-5, B-6, B-7,

podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem. Zakaz nie obowiązuje pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10,B-35,B-37,B-38B-39 .