fbpx

Egzamin praktyczny – zadania w ruchu drogowym

Egzamin państwowy na prawo jazdy składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to zadania na placu manewrowym, a po pozytywnym zaliczeniu tego etapu przechodzi się do zadań w ruchu drogowym.

Jakie zadania należny wykonać podczas egzaminu na prawo jazdy w ruchu drogowym?

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym należny wykonać, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem oraz zgodnie z programem egzaminacyjnym obejmującym określone zadania. Czas trwania tej części egzaminu określony jest na co najmniej 25 min i po tym czasie może zostać zakończony pod warunkiem wykonania wszystkich zadań egzaminacyjnych, a wynik egzaminu będzie pozytywny.

Podstawowe wskazówki

Egzamin praktyczny - zadania w ruchu drogowym
Egzamin praktyczny
Zadania w ruchu drogowym

Przed wyjazdem z WORD-u należy sprawdzić, czy są włączone światła mijania. Egzaminator informuje, że będzie mówiła z wyprzedzeniem jaki będzie kierunek jazdy na skrzyżowaniach lub jaki manewr i w którym miejscu należy go wykonać. Jeżeli nie będzie żadnego polecenia, oznaczy to że należy jechać na wprost lub stosować się do znaków drogowych wskazujących kierunek jazdy (np. znaków nakazu jazdy, informacyjnych, zakazu skrętu). Polecenia egzaminatora nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.

Zdający muszą wykonywać polecenia egzaminatora, bowiem niewykonanie polecenia jest błędem. Dwa takie błędy powodują uzyskanie oceny negatywnej. Poza tym w trakcie egzaminu w ruchu drogowym zdający musi wykonać określone zadania. Egzaminator planuje trasę przejazdu w ten sposób, żeby te zadania było można wykonać. Jeżeli zdający nie wykonuje poleceń lub wykonuje je błędnie czas egzaminu wydłuża się.

Egzamin praktyczny – zadania wykonywane w ruchu drogowym

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
 4. Przejazd przez skrzyżowania:
  • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
  • z sygnalizacją świetlną,
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd) *).
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 6. W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie:
  • jednego z następujących manewrów parkowania:
   • prostopadłe – wjazd przodem – wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
   • skośne – wjazd przodem – wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
   • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku, kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
  • manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej
   • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego.
   • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

   W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

 7. Przejazd przez torowisko tramwajowe **) i kolejowe *) oraz obok przystanku tramwajowego **) i autobusowego.
 8. Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.
 9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy.
 10. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
  • w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
  • manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
 11. Rozprzęganie pojazdu przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
  Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:

   

  • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
  • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
  • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
  • wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
  • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
  • ustawienie pojazdu obok przyczepy.

  Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Zasady oceny osoby egzaminowanej

Osoba egzaminowana może uzyskać wynik negatywny po dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie.

Egzaminator przerywa egzamin gdy osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego w następujący sposób:

 1. Kolizja drogowa,
 2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
 3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 4. Nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu,
 5. Nie ustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę, poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi na którą wjeżdża pojazd,
 6. Nie zatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia,
 7. Nie ustąpienie pierwszeństwa podczas cofania,
 8. Nie zastosowanie się do:
  • sygnałów świetlnych,
  • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
  • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
 9. Nie zastosowanie się do znaków:
  • zakaz wjazdu,
  • zakaz ruchu w obu kierunkach,
  • zakaz skręcania w lewo,
  • zakaz skręcania w prawo,
  • nakaz jazdy,
  • linia podwójna ciągła.
 10. Nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  • na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
  • na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
  • pojazdom szynowym,
  • rowerzystom,
  • podczas zmiany pasa ruchu,
  • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
  • podczas włączania się do ruchu,
  • podczas cofania.
 11. Naruszenie zakazu zawracania,
 12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h,
 13. Nie upewnienie się o możliwości wyprzedzania,
 14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
  • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
  • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
  • na skrzyżowaniach,
  • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
 15. Nie zastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania,
 16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego

 1.  Egzaminator informuje osobę zdającą o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania,
 2. Przekazuje osobie zdającej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

Wskazówki

Jeżeli osoba egzaminowana nie zatrzyma się przy znaku B-20STOP”, to takie zachowanie jest traktowane jako rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego i skutkuje przerwaniem egzaminu z wynikiem negatywnym.

Zatrzymanie pojazdu powinno być do całkowitego unieruchomienia pojazdu, a po zatrzymaniu osoba egzaminowana powinna w sposób wyraźny (dla egzaminatora) upewnić się o możliwości dalszej jazdy i ruszyć z biegu pierwszego.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym (linia bezwzględnego zatrzymania), a jeżeli takie miejsce nie zostało wyznaczone przez linię (linia bezwzględnego zatrzymania), w miejscu, które pozwoli na dobrą obserwację drogi (dojazd do krawędzi jezdni) i upewnienie się, że kierujący nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Zatrzymanie przed przejazdem kolejowym wynikające ze znaku B-20STOP” powinno nastąpić przed linią bezwzględnego zatrzymania, a w sytuacji gdy taka linia nie występuje przed Krzyż św. Andrzeja G-3 lub G-4 jednocześnie pamiętając o dobrej widoczności na przejazd kolejowy.

Ocena sytuacji na skrzyżowaniu należy do osoby kierującej i musi ona umieć właściwie ocenić odległość pojazdów na drodze z pierwszeństwem i ich prędkość. Wynikiem właściwej oceny jest podjęcie decyzji o ruszeniu. Lepiej jest poczekać nieco dłużej, niż wyjeżdżać zbyt pośpiesznie. Jednak czekać nie można zbyt długo, bo zdający narazi się na zarzut tamowania i utrudniania ruchu.

Pamiętać należy, że wymóg zatrzymania wynika ze znaku (nie występuje obowiązek zatrzymania się przed znakiem B-20), a nie z sytuacji w ruchu drogowym. Oznaczy to, że jeżeli przed pojazdem kierowanym przez osobę egzaminowaną znajduje się inny pojazd, który zatrzymał się przed znakiem B-20, a następnie ruszył, to osoba egzaminowana ma obowiązek ponownego zatrzymać się, mimo, że miała możliwość obserwacji drogi stojąc za pojazdem poprzedzającym w sytuacji występowania linii bezwzględnego zatrzymania. Jeśli linia taka nie występuje, a widoczność na skrzyżowanie jest dobra nie ma potrzeby ponownego zatrzymania pojazdu.

§ 21. 1.Znak B-20 „stop” oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
2.Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Artykuł znaleziono poprzez poniższe frazy:

 • arkusz przebiegu egzaminu praktycznego (107)
 • czas na wykonanie zadan egzaminacyjnych prawo jazdy praktyma (1)
 • jak rozroznic drogo w polsce egzamin prawo jazdy (1)

17 komentarzy do “Egzamin praktyczny – zadania w ruchu drogowym”

 1. Niby kobiety dostają mandaty największe, właśnie tak nie jest. My wiemy jak się uśmiechnąć do pana policjanta, który zmniejszy nam mandat do minimum. Jednak nie zawsze jego przełożony jest zadowolony, bo do niego nic nie powiemy wiec ma prawo być zniesmaczony.

  Odpowiedz
 2. Przygotowanie jest bardzo ważne, dużo osób o tym jednak nie pamięta. I ich zachowanie nie jest takie, jakie powinno być, jednak każdy może sobie pomyśleć inaczej. Jeżeli zdajemy egzamin wiadomo stres. Jak zdawałem nie miałem stresu, bo jestem otwartym człowiekiem, i wiem jak się zachować? Myślicie, że egzaminator nie jest w stresie?
  Jest, bo boi się czy nie będzie wypadku. W sumie jedzie z przyszłym kierowcą?

  Odpowiedz
  • Jeśli egzaminator podczas egzaminowania jest w stresie lub instruktor podczas szkolenie to powinni się poważnie zastanowić nad zmianą pracy. Warto jednak wiedzieć co nas na tym egzaminie czeka i jak się do niego przygotować. Większość kursantów uważa, że jak dobrze jeździ autem to to wystarczy na pozytywne zaliczenie egzaminu. Niestety często to za mało, znajomość ruchu drogowego oraz zadań egzaminacyjnych przynosi często lepsze efekty niż sama umiejętność poruszania się pojazdem.

   Odpowiedz
 3. egzaminy są ważne, trzeba się do nich przygotować. Pamiętam jak sam zdawałem egzamin, wiem że zadania było bardzo trudne dla nas. Tzn: jak widziałem pytania, co trzeba robić,itp. Miałem jeszcze taką ks. kolorową dosyć grubą jako się dostawało na szkoleniu. Teraz jest komputer i git

  Odpowiedz
 4. Nie każdy bierze to pod uwagę, jeden ma tyle pieniędzy, że mu tam nie zależy czy dostanie mandat czy nie. Jednak błąd może popełnić kilka razy, i stracić prawko. To wtedy katastrofa. Stosować się trzeba, nie jest to trudne a zarazem przyjemne.

  Odpowiedz
 5. Paranoja w USA nie trzeba chodzić na żadne kursy wystraczy wsiąść do auta pojechać trochę i prawko w kieszenie nie ma takiego cyrku jak u nas. Podobnież gdzieś czytałem artykuł że teraz można sobie takie prawko w stanach zamowić przez internet za 4000 zł i przysyłają ci do domu. Podobnież to legalne i można łatwo wymienić na nasze a i policja też się nie czepia takiego prawka. Tylko trochę kosztuje, ale jak policzyc kurs plus kilka podejść jakieś jazdy dodatkowe to pewnie wyjdzie na to samo.

  Odpowiedz
  • Samo prawo jazdy nie uchroni kierowcę od kolizji i następstw tej kolizji. Aby bezpiecznie i bezwypadkowo poruszać się po drodze trzeba najpierw nabrać sporo wprawy i poznać zasady ruchu drogowego. Jeśli dali by Ci licencje pilota odważył byś się wsiąść za stery z setką pasażerów na pokładzie.

   Odpowiedz
 6. Utrzymanie wiedzy na poziomie średnim jest dla niektórych bardzo trudne, bo zastosowanie ich w rzeczywistości to czasami trudne zadanie dla nowych kierowców, którzy twierdza, po co mi przepisy, ważne, że będę miał prawko i już, reszta to bajka; D tak myślą i złe myślą

  Odpowiedz
 7. Egzamin na prawko to jeden z najtrudniejszych egzaminów jaki miałam. Warto wiedzieć na czym można oblać choćby po to aby wiedzieć czy egzaminator ocenił nas prawidłowo. Moja koleżanka podobnież została oblana niesłusznie tak twierdził jej instruktor, ale ponieważ było po czasie nie można było się odwołać i kasa przepadła.

  Odpowiedz
 8. Opis bardzo ładny, praktyczny, pomocny. Zarazem można go wykorzystać przed samum egzaminem żeby przypomnieć, co może nas spotkać na egzaminie. Wiadomo egzaminator nie będzie nas się pytał czy jesteś przygotowany. Sprawdzi to w czasie egzaminu.

  Odpowiedz
 9. Taka ściąga dla tych osób przed egzaminem na pewno się przyda.

  A co do mandatów to przecież policja musi działać zgodnie z prawem i nie może karać za przewinienia które są niezgodne z polskim prawem no chyba że się mylę. Przecież żyjemy w państwie prawa i mogę liczyć że nie zostanę bezpodstawnie ukarany.

  Odpowiedz
 10. Bardzo ciekawy art, zawiera wiele wskazówek chociażby dotyczących znaku STOP. Nie maiłem pojęcie, że nie ma potrzeby zatrzymywania się przed znakiem i chyba nawet kilka lat temu dostałem za to mandat. Warto czasami odświeżyć sobie wiadomości z ruchu drogowego chociażby po to aby w przyszłości uniknąć mandatów.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz