Znaki drogowe – znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może wystąpić niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów na drogach, na których dopuszczalna predkość przekracza 60 km/h, oraz do 100 metrów na pozostałych drogach. Jedynym wyjątkiem jest znak A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”, który umieszcza się w odległosci do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach.
Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub wystepuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500m. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci żóltych tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

I. Znaki drogowe ostrzegawcze

A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo”
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.

A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo”
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.

A-3 „niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo”

 

Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy
zakręt jest w prawo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo.
Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie  zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem:
koniec.

A-4 „niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo”

 


Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w lewo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem: Koniec.

A-5 „skrzyżowanie dróg”

 


Ostrzega o skrzyżowaniu , na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu
pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.

A-6a „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”

 


Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu (na której znak ten jest ustawiony).

A-6b „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie”

 


Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z
prawej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.

A-6c „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie”

 


Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z
lewej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.

A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”

 


Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z prawej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten
znak).

A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony”

 


Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z lewej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).

A-7 „ustąp pierwszeństwa”

 


Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym z drogą z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy droga podporządkowana (na której jest umieszczony znak).

Kierujący pojazdem, widząc taki znak, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Jeżeli droga z pierwszeństwem przejazdu nie przebiega prosto przez skrzyżowanie, to pod znakiem znajduje się tabliczka ukazująca przebieg tej drogi przez skrzyżowanie.

A-8 „skrzyżowanie o ruchu okrężnym”

 


Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kier wskazanym przez strzałki na znaku.

A-9 „przejazd kolejowy z zaporami”
Ostrzega o zbliżaniu się do
przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory lub półzapory. Jako uzupełnienie tego
znaku stosuje się: słupki wskaźnikowe, sieć pod napięciem, krzyż św. Andrzeja
przed przejazdem jednotorowym, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.

A-10 „przejazd kolejowy bez zapór”

 


Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór lub pół zapór. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: słupki  wskaźnikowe, sieć pod napięciem, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.

A-11 „nierówna droga”

 


Ostrzega o nierównościach występujących na jezdni, mogących spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.

A-11a „próg zwalniający”

 


Ostrzega o występowaniu na drodze „progu” , który ma na celu spowolnienie jazdy pojazdów w ruchu. Znak ten jest używany na obszarze zabudowanym.

A-12a „zwężenie jezdni – dwustronne”
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z obu stron.

A-12b „zwężenie jezdni – prawostronne”
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z prawej strony.

A-12c „zwężenie jezdni – lewostronne”
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z lewej strony.

A-13 „ruchomy most”
Ostrzega o zbliżaniu się do wjazdu na most zwodzony.

A-14 „roboty na drodze”

 


Ostrzega o miejscu, w którym wykonywane są roboty drogowe. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na osoby i
maszyny pracujące na drodze.

A-15 „śliska jezdnia”

 


Znak ten ostrzega o śliskości jezdni spowodowanej przyczynami technicznymi. Znak ten nie ostrzega przed śliskością jezdni spowodowaną warunkami atmosferycznymi, takimi jak np. gołoledź.

A-16 „przejście dla pieszych”
Ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.

A-17 „dzieci” 

 


Ostrzega o miejscu na drodze często uczęszczanym przez dzieci. Znak ten ustawiany jest w sąsiedztwie szkół, przedszkoli itp. Kierujący pojazdem, widząc ten znak, powinien zachować  szczególną ostrożność.

A-18a „zwierzęta gospodarskie”

 


Ostrzega o możliwości pojawienia się na drodze zwierząt   domowych. Znak ten ustawiany jest na odcinkach dróg
położonych w sąsiedztwie ośrodków hodowlanych.

A-18b „zwierzęta dzikie”

 


Znak ten ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt żyjących w lasach.

A-19 „boczny wiatr”

 


Znak ten ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne podmuchy wiatru wiejącego z boku.

A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym”

 


Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Znak ten stosuje się np. gdy część jezdni dla ruchu przeciwnego została zamknięta z powodu robót drogowych i ruch przeciwny został skierowany po
części bieżącej jezdni.

A-21 „tramwaj”
Ostrzega o niebezpiecznym przejeździe przez torowisko tramwajowe.

A-22 „niebezpieczny zjazd”

 


Znak ten ostrzega o niebezpiecznym spadku drogi. Kierujący pojazdem nie może dopuścić, aby pojazd rozwinął nadmierną szybkość, gdyż na późniejsze zatrzymanie go będzie potrzeba większej drogi hamowania, niż na drodze płaskiej.

A-23 „stromy podjazd”

 


Znak ten ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Kierujący pojazdem (zwłaszcza ciężarowym) powinien zredukować bieg na
taki, na którym uda mu się pokonać cały podjazd.

A-24 „rowerzyści”

 


Ostrzega o miejscu, w którym przez drogę mogą przejeżdżać rowerzyści. Znak ten stosuje się np. w miejscach, gdzie droga
rowerowa krzyżuje się lub łączy z jezdnią.

A-25 „spadające odłamki skalne”

 


Ostrzega o możliwości spadania na jezdnię odłamków skalnych i ich ewentualnej „obecności” na drodze.

A-26 „lotnisko”

 


Znak ten ustawiany jest w pobliżu lotnisk. Ostrzega on przed możliwością przelatywania samolotów na niewielkiej wysokości
ponad jezdnią. Kierujący pojazdem, poruszając się w pobliżu pojazdów zaprzęgowych powinni zastosować środki szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę możliwość spłoszenia się koni.

A-27 „nabrzeże lub brzeg rzeki”

 


Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do bulwaru położonego nad morzem lub wzdłuż brzegu rzeki.

A-28 „sypki żwir”

 


Ostrzega o odcinku drogi, który pokryty jest żwirem, który podczas jazdy może wystrzeliwać spod kół pojazdu. Należy więc
ograniczyć prędkość pojazdu, aby bezpiecznie pokonać dany odcinek drogi

A-29 „sygnały świetlne”

 


Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch drogowy jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, która może nie być widoczna zawczasu.

A-30 „inne niebezpieczeństwo”

 


Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące
niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.

A-31 „niebezpieczne pobocze”

 


Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). W przypadku konieczności ostrzeżenia o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi, stosuje się znak z odwróconym symbolem.

A-32 „oszronienie jezdni”
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

A-33 „zator drogowy”
Ostrzega o miejscu, w którym często występują sytuacje zablokowania ruchu.

A-34 „wypadek drogowy” 

 


Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie w ruchu
pojazdów.

Artykuł znaleziono poprzez poniższe frazy:

  • dlaczego sygnały ostrzegawcze są żółte (27)
  • gdzie powinien powinien być ustawiony znak drogowy A-18b „zwierzęta dzikie” (1)

Dodaj komentarz

Przeczytaj inne:
Drogowe znaki zakazu
Znaki zakazu a egzamin na prawo jazdy

Znaki zakazu - wprowadzenie Znaki zakazu stanowią jedną z podstawowych kategorii znaków drogowych za pomocą których ustala się organizację ruchu. Za pomocą...

Zawracanie Toruń – Plac Pokoju Toruńskiego

Pigułka wiedzy. Zawracanie odbywa się z ulicy Przy Kaszowniku w Toruniu na rondzie Pokoju Toruńskiego. Jeden z trudniejszych wariantów przejazdu...

Zamknij