fbpx

Przejazd kolejowy a prawo jazdy – zadanie egzaminacyjne na prawo jazdy

Przejazd kolejowy a prawo jazdy. Jednym z zadań egzaminacyjnych na prawo jazdy w ruchu drogowym jest przejazd kolejowy. Zagadnienie związane z przejazdem kolejowym znajdują się również w nowych testach na prawo jazdy 2013 w części teoretycznej egzaminu.

Przejazd kolejowy jest jednym z bardziej niebezpiecznych miejsc, oznakowany specjalnymi znakami ostrzegawczymi A9 lub A10, w których należy zachować szczególną ostrożność, a więc zwiększyć swoją uwagę i koncentracje i odpowiednio szybko reagować w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Znaki ostrzgawcze - przejazd kolejowy
Przejazd kolejowy znaki ostrzegawcze
A9 – przejazd kolejowy bez zapór
A10 – przejazd kolejowy z zaporami

Przejazd kolejowy to jednopoziomowe skrzyżowanie toru kolejowego z drogą. Jeśli z torem krzyżuje się chodnik, to takie skrzyżowanie nazywa się przejściem kolejowym.

Przejazdy i przejścia kolejowe umożliwiają bezpieczne przekraczanie linii kolejowych, choć obecnie na ważnych drogach i liniach kolejowych o dużym natężeniu ruchu dąży się do budowy wiaduktów.

Przejazdy kolejowe dzieli się na przejazdy jedno i wielotorowe oznakowane specjalnymi znakami tj. krzyżem św. Andrzeja G3 i G4.

przejazd-kolejowy-krzyz-sw-andrzeja
Krzyż św. Andrzeja
G-3 – krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-4 – krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Polsce przejazdy kolejowe dzieli się na sześć kategorii:

 • Przejazd – kategoria A – przejazdy użytku publicznego z rogatkami lub przejazdy użytku publicznego bez rogatek, na których ruch na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych;
 • Kategoria B przejazdu kolejowego – przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami;
 • Przejazd kategoria C – przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei;
 • Kategoria D – przejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej;
 • Przejazd kategoria E – przejścia użytku publicznego;
 • Kategoria F – przejazdy i przejścia użytku niepublicznego.

Wszystkie przejazdy, w zależności od kategorii, są zabezpieczone, ostrzegawczymi znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz rogatkami lub półrogatkami.

Kiedy przejazd kolejowy jest przejazdem kolejowym?

Nie każde tory przebiegające w poprzek jezdni należy traktować, jako przejazd kolejowy. Takie tory mogą być pozostałością po nieistniejącym już przejeździe kolejowym. Każdy przejazd kolejowy musi być oznakowany za pomocą znaków ostrzegawczych, krzyża świętego Andrzeja, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz rogatkami lub półrogatkami, jeśli jest to przejazd strzeżony.

Zachowanie się kierującego na przejazdach kolejowych:

Obowiązki kierującego (w szczególności podczas egzaminu na prawo jazdy) przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego oraz podczas przejeżdżania przez przejazd jest:

 • Zachowanie szczególnej ostrożności polegającej na zmniejszeniu prędkości (do takiej, aby móc zatrzymać pojazd w bezpiecznej odległości od przejazdu) i wyraźne rozejrzenie się upewniając się czy do przejazdy kolejowego nie zbliża się pociąg;
 • Jeżeli wskutek mgły lub innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona, przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności;
 • Być przygotowanym do zatrzymania pojazdy, a w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie;
 • W razie zbliżania się pojazdu szynowego zatrzymać się przed znakiem Krzyż św. Andrzeja;
 • Zmienić bieg na właściwy (dostosowany do prędkości) przed przejazdem kolejowym, aby uniknąć zmiany biegów na przejeździe;
 • Przejeżdżać przez przejazd z prędkością umożliwiającą panowanie nad pojazdem;
 • Wjeżdżanie na przejazd zawsze z włączonym silnikiem.

Na przejeździe kolejowym kierującemu zabrania się:

 • Objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 •  Wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • Wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • Omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Zatrzymanie przed przejazdem kolejowym wynikające ze znaku „STOP” – przejazd kolejowy a prawo jazdy

Znak „STOP” zabrania wjazdu na przejazd kolejowy bez wcześniejszego zatrzymania się przez przejazdem. Jeśli występuje linia bezwzględnego zatrzymania (ciągła linia w poprzek jezdni P-12) to ona wyznacza miejsce zatrzymania przed przejazdem kolejowym. Jeżeli takiej linii nie ma to miejsce zatrzymania wyznacza krzyż św. Andrzeja jednocześnie należy pamiętać, że znak „STOP” to również ustąp pierwszeństwa. Dlatego jeśli znak G3 lub G4 (krzyż św. Andrzeja) ustawiony jest w takim miejscu, że widoczność z tego miejsca na przejazd kolejowy jest słaba to należy zatrzymać się w takim miejscu, aby mieć jak najlepszą widoczność na przejazd, ale i odległość od przejazdy była bezpieczna.

Symulacja kolizji drogowej na przejeździe kolejowym w Toruniu w ramach akcji Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj”.

Przejazd kolejowy a prawo jazdy

Pamiętaj:

97% wypadków na przejazdach kolejowych powodują nieostrożni kierowcy. W Polsce jest ponad 13 800 przejazdów kolejowych na których dochodzi rocznie do blisko 250 wypadków z udziałem pojazdów, w których ginie średnio 38 osób, a 80 odnosi ciężkie obrażenia. Przyczyną tych zdarzeń jest zignorowanie przepisów o ruchu drogowym i próba pokonania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem mimo znaków „Stop” i sygnalizacji ostrzegawczej, omijanie zamkniętych półrogatek, a nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami.

Art. 28 Prawo Ruchu Drogowego.

Art. 28  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
2.    Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.
3.  Kierującemu pojazdem zabrania się:
1)   objeżdżania   opuszczonych   zapór   lub   półzapór   oraz   wjeżdżania   na   przejazd,   jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2)   wjeżdżania   na   przejazd,   jeżeli   po   drugiej   stronie   przejazdu   nie   ma   miejsca   do kontynuowania jazdy;
3)   wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
4)   omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
4.   W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
5.   Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.
6.   Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

1 komentarz do “Przejazd kolejowy a prawo jazdy – zadanie egzaminacyjne na prawo jazdy”

Możliwość komentowania została wyłączona.