fbpx

Nowa definicja skrzyżowania – Ministerstwo wyjaśnia

Nowa definicja skrzyżowania – Ministerstwo wyjaśnia. Od 21 września obowiązuje nowy kodeks drogowy a w nim zmieniły się definicje między innymi skrzyżowania.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Mandat za skrzyżowanie którego nie rozpoznasz. Wprowadziło to wiele zamieszania w interpretacji przepisów. Szczególnie problematyczne stało się interpretowanie nowej definicji skrzyżowania.

Czy jest lepiej czy gorzej trudno powiedzieć, ale problem z interpretacją stał się głośny i medialny.

Nowa definicja skrzyżowania – Ministerstwo wyjaśnia

Poniżej dzięki portalowi prawodrogwe.pl przedstawię stanowisko rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury Pana Szymona Huptyś.

Wyjaśnienie rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury udzielone redakcji portalu etransport.pl

Skrzyżowanie, zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Pord), to część drogi będącą połączeniem (dwóch lub większej liczby) dróg albo (dwóch lub większej liczby) jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną. Nowa definicja skrzyżowania, obowiązująca od 21 września br., nie zmienia dotychczasowego sposobu klasyfikowania skrzyżowań dróg ani nie wpływa w tym zakresie na stosowanie przepisów Pord i aktów wykonawczych. Zmiana polega jedynie na zaliczeniu do skrzyżowań połączeń dwóch lub większej liczby jezdni jednej drogi.

Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw częściowo ujednoliciła definicję skrzyżowania w ustawie o drogach publicznych (udp) i Pord, z zachowaniem specyfiki tej definicji w Pord, która swym zakresem obejmuje zarówno drogi publiczne, jak i wewnętrzne. Dodatkowo Pord uzależnia fakt występowania skrzyżowania m.in. od rodzaju nawierzchni drogi, a nie od zaliczenia jej do kategorii dróg publicznych. Celem zmiany przepisów nie było pełne ujednolicenie definicji w obu ustawach ze względu na fakt, że powodowałoby to konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na bardzo dużej liczbie skrzyżowań, które dotychczas w rozumieniu Pord nimi nie były. Zmiany ograniczyły się do uporządkowania nazewnictwa i stosowanej w tym zakresie praktyki.

Przejazd i jezdnia do zawracania to nie skrzyżowanie. W myśl art. 2 pkt 10 Pord skrzyżowaniem nie jest przejazd ani jezdnia do zawracania na drodze o dwóch jezdniach głównych. Przejazdy lub jezdnie do zawracania mogą być elementem skrzyżowania lub występować samodzielnie na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami, w szczególności w celu umożliwienia wykonania relacji zakazanych na skrzyżowaniu. Natomiast za skrzyżowanie uznaje się miejsce, w którym jezdnie jednej drogi łączą się (lub rozwidlają), analogicznie jak miejsce, w którym dwie drogi łączą się (lub rozwidlają).

Połączenia jezdni. Skrzyżowaniami są wzajemne połączenia jezdni: głównych, dodatkowych, łącznic lub zbierająco-rozprowadzających oraz miejsca zmiany przekroju drogi, np. z przekroju o dwóch jezdniach głównych na przekrój o jednej jezdni głównej i odwrotnie.

Z dotychczasowej praktyki wynikało, że np. połączenie jezdni głównej z jezdnią dodatkową było klasyfikowane raz jako skrzyżowanie, i tak oznakowywane, a raz jako wjazd na drogę/wyjazdy z drogi. Podobnie warto zwrócić uwagę, że w przypadku węzła, w jednym poziomie krzyżują się dwie jezdnie tej samej drogi (jezdnia główna i łącznica), a nie dwie odrębne drogi (te krzyżują się na dwóch poziomach). Zgodnie z nowymi przepisami połączenie dwóch jezdni zawsze stanowi skrzyżowanie. W przypadku dwóch jezdni głównych warto podkreślić, że ich połączenia mogą istotnie różnić się kątem krzyżowania się osi jezdni: pod innym kątem jezdnie te łączą się na odcinku prostym (kąt ostry, brak możliwości wyboru kierunku ruchu), a pod innym, np. jeżeli pomiędzy jezdniami zlokalizowane są place, rynki, obiekty budowalne itd. (przeważnie kąt prosty, istnieje możliwość wyboru kierunku ruchu). Jednak jest to zawsze ten sam przypadek połączenia dwóch jezdni głównych jednej drogi. Wprowadzona klasyfikacja skrzyżowań likwiduje odmienne podejście przy uznawaniu danych połączeń jezdni jednej drogi jako skrzyżowań.

Wymaga podkreślenia, że jezdnie rozdziela pas dzielący, a nie wyspy dzielące lub wyspy kanalizujące ruch, w tym stanowiące wyspy azylu na przejściach dla pieszych lub przejazdach dla rowerów (art. 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych). W takich przypadkach nie ma mowy o skrzyżowaniach, ponieważ droga posiada wówczas jedną jezdnię główną.

Zjazd na parking to nie skrzyżowanie. Wprowadzona klasyfikacja skrzyżowań likwiduje występujące dotychczas odmienne podejście przy uznawaniu połączeń jezdni jednej drogi jako skrzyżowań. W przypadku klasyfikacji połączeń z obiektami zlokalizowanymi przy drodze należy podkreślić, że dojazd do obiektu przy drodze może mieć postać zarówno zjazdu (wówczas, gdy prowadzi do nieruchomości gruntowej usytuowanej poza pasem drogowym; przypadek drogi wewnętrznej), jak i wjazdu lub wyjazdu (gdy prowadzi do części drogi, np. miejsca obsługi podróżnych, pętli autobusowej, parkingu). Takie miejsca nie tworzą skrzyżowań, bo skrzyżowaniem jest połączenie ze sobą jezdni: głównej, dodatkowej, łącznicy i zbierająco-rozprowadzającej, a nie tych jezdni z miejscem obsługi podróżnych, pętlą autobusową, czy parkingiem (realizowanych za pomocą wjazdu lub wyjazdu). Z kolei połączenie dwóch jezdni za pomocą dodatkowego pasa ruchu do skrętu w lewo nie stanowi skrzyżowania, jeżeli ten pas związany jest funkcjonalnie ze zjazdem, wyjazdem lub wjazdem.

Przejazd awaryjny to nie skrzyżowanie. W myśl nowej definicji skrzyżowania nie jest nim także przejazd awaryjny na drodze o dwóch jezdniach głównych. Przejazd awaryjny nie służy do prowadzenia ruchu drogowego w normalnych warunkach, lecz do awaryjnego prowadzenia ruchu pojazdów przez odpowiednie służby.

Wloty i wyloty to jedno skrzyżowanie, a nie skrzyżowania. Nie ma żadnego uzasadnienia do traktowania jako odrębne skrzyżowania przecięcia się każdego wlotu i wylotu na skrzyżowaniu zwykłym lub skanalizowanym albo wlotu i jezdni na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Skrzyżowanie składa się jako całość z określonej liczby wlotów/wylotów, bez względu na jego rozwiązanie geometryczne.

Droga o nawierzchni twardej a skrzyżowanie. Należy zwrócić uwagę, że obowiązująca do 20 września 2022 r. definicja drogi twardej nie określała, że długość odcinka o twardej nawierzchni powinna przekraczać 20 m w jednym ciągu. Równie dobrze na długości 500 m drogi mogło być pięć ponad czterometrowych odcinków o takiej nawierzchni i wówczas również droga powinna być traktowana jako twarda. Ponadto przepisy nie określały, że chodzi o więcej niż 20 m w obszarze skrzyżowania, co oznaczało, że mogłoby to być powyżej 20 m twardej nawierzchni w odległości 400 m od skrzyżowania. W praktyce powodowało to, że kierujący pojazdem poruszającym się z dopuszczalną prędkością nie miał realnej możliwości zmierzenia określonej przepisami długości, a przez to oceny, czy ma do czynienia ze skrzyżowaniem. Podobne wątpliwości mogą mieć kierujący pojazdami w przypadku zjazdów o nawierzchni twardej, które z punktu widzenia ustawy nie są skrzyżowaniami, a przy braku stosownego oznakowania mogą wyglądać identycznie jak droga o nawierzchni twardej na skrzyżowaniu.

Nowe przepisy likwidują warunek 20 metrów na rzecz określenia nawierzchni jezdni drogi przez jej zarządcę, w porozumieniu z organem zarządzającym ruchem, i w konsekwencji umieszczenia właściwego oznakowania. Z kolei kierowcy muszą mieć na uwadze, że każde połączenie drogi o nawierzchni twardej z inną drogą o podobnej nawierzchni może stanowić potencjalnie miejsce krzyżowania się potoków ruchu. W takim miejscu zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność.

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury

Nowa definicja skrzyżowania - Ministerstwo wyjaśnia - Szymon Huptyś

źródło: prawodrogowe.pl


7 komentarzy do “Nowa definicja skrzyżowania – Ministerstwo wyjaśnia”

 1. W Koszalinie zderzył się kiedyś pojazd policji z pojazdem straży miejskiej. Policja miała pierwszeństwo wg ogólnych zasad ruchu, a straż miejska zgodnie z wiedzą, która droga jest wewnętrzna, a która publiczna. Było to jeszcze przed wprowadzeniem odpowiedniego oznakowania znakami informacyjnymi dróg wewnętrznych, stref ruchu…. Bez znaków nie widać.

 2. Jan Sontowski (JS)
  appsontowski@tlen.pl

  Zmiana definicja drogi o nawierzchni twardej i drogi gruntowej.

  Zmiana w nowych przepisach definicji drogi gruntowej to nie jest zwykły błąd, to jest babol, który winien być jak najszybciej usunięty.
  Przed zmianą definicji drogą o nawierzchni gruntowej była droga gruntowa również wtedy, gdy miała nawierzchnię twardą np. przed skrzyżowaniem na długości mniejszej od 20,0m, czyli była podporządkowana do drogi o nawierzchni twardej na zasadach ogólnych. Obecnie utwardzenie może być krótsze (przepis nie określa jak długie) i mamy skrzyżowanie z drogą o nawierzchni twardej.
  Zasady projektowania i budowy dróg wynikające z praktyki były (i są) takie, aby przed dojazdem do drogi twardej wykonać na drodze gruntowej nawierzchnię twardą, by koła pojazdów oczyściły się z gruntu, z błota itp. aby ze względów bezpieczeństwa błoto nie było wywlekane na drogą twardą. Utwardzenie drogi gruntowej przed skrzyżowaniem na długości do 20,0 m nie powodowało, że przestaje być drogą gruntową i na skrzyżowaniu z drogą o nawierzchni twardej była drogą podporządkowaną. W poprzedniej definicji nie było nic o zliczaniu utwardzonych kawałków – to koszmar, że tak mówi rzecznik MI – gruntowe drogi gminne, czyli drogi publiczne, mają często utwardzone odcinki aby były przejezdne.
  Teraz, aby nie zmieniać pierwszeństwa na skrzyżowaniach z dawnymi drogami gruntowymi, które raptem stały się drogami o nawierzchni twardej trzeba wprowadzić oznakowanie:
  odpowiednie znaki A- 7 i A-6 lub D-1 albo znaki A-5
  I uwaga, przy zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniach, zmiana powinna być zasygnalizowana przed wejściem tej zmiany, czyli przed wejściem ustawy.
  Więc życzę powodzenia – albowiem zakres koniecznych oznakowań jest spory. Na razie są duże możliwości dla amatorów jazdy „na stłuczkę” dla otrzymania odszkodowania.
  I jeszcze jedna uwaga dotycząca skrzyżowań.
  Rzecznik MI mówi w swoim wystąpieniu:
  „Wprowadzona klasyfikacja skrzyżowań likwiduje odmienne podejście przy uznawaniu danych połączeń jezdni jednej drogi jako skrzyżowań.” pomimo, że zgodnie z definicją w nowym brzmieniu ustawy, skrzyżowaniem jest „…część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie…”

  mgr inż. Jan Sontowski
  Koszalin 05-02-2023

 3. Wewnątrz strefy będącej zestawem dróg wewnętrznych również mogą naturalnie występować połączenia różnych dróg na których trzeba zachować zasady poruszania się użytkowników. Jakaś forma „skrzyżowań” występuje. Problem się naturalnie rozwiązuje dla strefy zamieszkania lub stref 30/40 ponieważ można zastosować zasadę równorzędnego ruchu i nie wprowadzać reguł pierwszeństwa (reguła prawej ręki). W sytuacji prędkości 50 bez ustawiania znaków D-1 można stosować znaki A-7/B-20 wg reguły: pkt 2.2.8 o treści: Znak A-7 może być umieszczany także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, podobnie jest dla znaku B-20. Dodatkowo staram rozdzielać funkcje zjazdów od wlotów innych dróg poprzez linie: P-7a (wloty skrzyżowań) i P-7c (wloty zjazdów) – ponieważ przepis jest ogólny w tym przypadku i pozwala obie linie stosować wg uznania i bez przypisania ich do funkcji wlotu. Temat jest złożony i nawet zmiany „czerwonej książki” która stanie się może kiedyś „pomarańczowa” nie rozwiążą w całości tematu. Brakuje warsztatów, poradników będących wzorem dobrych rozwiązań, aby w kraju była w miarę podobna interpretacja – a na razie mamy ponad 300 różnych opcji i sposobów podejścia do przepisów.

  • Zgadza się temat jest złożony. Ale droga wewnętrzna jest drogą niepubliczną a więc nie obowiązują na niej przepisy i znaki. Jeśli ja sobie wybuduję swoja własna drogę i poustawiam sobie na niej znaki to nie mają one żadnego znaczenia. Można się do nich stosowa ale też nie trzeba.

   Pisze Pan,

   Wewnątrz strefy będącej zestawem dróg wewnętrznych

   ale jakie strefy – Strefy ruchu? Czy kierowca musi domniemać czy wewnątrz tej strefy są drogi wewnętrzne? Nie musi. Natomiast jeśli jest to strefa ruchu to przepisy ruchu obowiązują tak samo jak na każdej innej drodze publicznej.

 4. Przecięcie się dwóch dróg wewnętrznych oczywiście o nawierzchni twardej To jest skrzyżowanie ?

  • No nie jest to takie proste. Droga wewnętrza jest droga niepubliczną i nie obowiązują na niej zasady ruchu drogowego. W przepisach mówi się, iż na drodze wewnętrznej obowiązują zasady ruchu drogowego w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób.

   Po pierwsze na drodze wewnętrznej nie powinno występować przecięcie się tych dróg, a jeżeli już występuje to należy zastosować tzw. „regułę prawej strony” w celu uniknięcia zagrożenia.

   Skrzyżowanie drogi wewnętrznej z drogą publiczna nie jest skrzyżowaniem.

   Jeśli na drodze wewnętrznej występują jakiekolwiek znaki to one nie obowiązuje i mogą mieć jedynie zastosowanie w sprawie sądowej z właścicielem drogi.

Możliwość komentowania została wyłączona.