fbpx

Profil kandydata na kierowcę

Profil kandydata na kierowcę czyli w skrócie PKK – to od niego wszystko się zaczyna. Kandydat na kierowcę, zgodnie z zamysłem prawodawcy, powinien w pierwszej kolejności skompletować wymagane dokumenty. A następnie złożyć je wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy w swoim – czyli właściwym ze względu na miejsce zamieszkania – wydziale komunikacji.

Tam otrzyma numer utworzonego dla niego profilu kandydata na kierowcę. Ten numer, w połączeniu z numerem PESEL kandydata, ma pozwolić na pobranie przez OSK danych z profilu kandydata na kierowcę.

Każdy wygenerowany PKK posiada swój unikalny numer. Numer PKK nie zmienia się w całym procesie obsługi profilu, nawet gdy osoba zmienia dane np. miejsce zamieszkania. Na każdą kategorię jest generowany osobny PKK. W przypadku złożenia wniosku na dwie kategorie w wydziale komunikacji zostaną wygenerowane dwa niezależne PKK każdy z unikalnym numerem.

Otrzymany numer PKK potrzebny jest kandydatowi na kierowcę do zapisania się na kurs prawa jazdy. Dokument ten potrzebny jest również do zapisania na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W przypadku zagubienia tego numeru właściciel PKK powinien zwrócić się do właściwego wydziału komunikacji, który wydrukuje mu ten sam numeru PKK.

Profil kandydata na kierowcę – Jakie dokumenty potrzebne do uzyskania PKK:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań przewidzianych w ustawie (pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu negatywnych przesłanek, bowiem prawo jazdy nie może być wydane osobie:
  • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a zostało ono zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (orzeczenie psychologa nie jest wymagane przy prawie jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T);
 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 4. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli kandydat je posiada.
Warto przeczytać:

PKK – Jak złożyć wniosek online

Wniosek można złożyć osobiście we właściwym urzędzie, ale także online przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW. W kliku krokach pokażę jak prawidłowo złożyć wniosek online.

PKK - Profil kandydata na kierowcę
PKKProfil Kandydata na Kierowcę – Rejestracja użytkownika
 1. Utwórz konto w serwisie PWPW – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Niezbędne będzie podanie szczegółowych danych jak PESEL, adres zamieszkania itd.
 2. Po utworzeniu konta i zalogowaniu  należy wybrać opcję złóż wniosek i wybrać urząd, który będzie prowadzić twoją sprawę. Ważne jest, by był to urząd właściwy do miejsca zamieszkania.
PKK nowe konto
PKK – profil kandydata na kierowcę – złożenie wniosku
 1. Następnym etapem jest wybranie rodzaju sprawy, którą chcemy zrealizować. W tym przypadku będzie to wydanie prawa jazdy.
pkk-wniosek-onlline-2
Pkk Wniosek – Profil Kandydata na kierowcę
 1. Kolejny etap to potwierdzenie danych osobowych
PKK - Profil Kandydata na Kierowcę
PKK – Profil Kandydata na Kierowcę
 1. Kolejnym krokiem jest podanie kategorii prawa jazdy które się aktualnie posiada. Jeśli jest to wniosek o pierwsze prawo jazdy to tego pola się nie wypełnia.
 2. Następnie wybieramy kategorię prawa jazdy którą chcemy otrzymać o którą wnioskujemy.
PKK - profil kandydata na kierowcę
PKK – profil kandydata na kierowcę
 1. Po kliknięciu przycisku dalej, otworzy się okno w którym należy przesłać skany dokumentów i zdjęć. Rozmiar nie może przekroczyć 200 kb i musi być zgodnie z wytycznymi podanymi powyżej.
PKK - profil kandydata na kierowcę
PKK – profil kandydata na kierowcę – wniosek online
 1. Następnie należy przeczytać i zaakceptować te oświadczenie, które są zgodnie ze stanem faktycznym. Ponieważ musi on być zgodnym z Art. 11 ust. 1 pkt 5 dotyczącym m.in. osób przebywających na terenie Polski przez co najmniej 185 dni w roku.
Profil Kandydata na Kierowcę
Profil Kandydata na Kierowcę – Wniosek Online
 1. Po złożeniu odpowiednich oświadczeni wniosek należy podpisać elektronicznie. Można to zrobić za pomocą własnego certyfikatu lub poprzez profil zaufany ePUAP.
PKK - Profil Kandydata na Kierowcę
PKK – Profil Kandydata na Kierowcę – Podpis elektroniczny
 1. Po podpisaniu wniosek zostanie przesłany do właściwego urzędu celem weryfikacji.  Po weryfikacji zostanie wygenerowany indywidualny numer profil kandydata na kierowcę. Tym numerem będzie można posługiwać się podczas uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Stan realizacji można sprawdzić po zalogowani się do konta ESP PWPW w zakładce moje wnioski.

1 komentarz do “Profil kandydata na kierowcę”

Możliwość komentowania została wyłączona.