fbpx

Historia zmian w egzaminach na prawo jazdy

Historia zmian w egzaminach na prawo jazdy to kalendarium zmian jakie powstały na przestrzenia lat w Polsce w systemie egzaminowania na prawo jazdy.

Do roku 1992

 • Egzamin przeprowadzany był przez instruktora nauki jazdy u którego kursant się uczył. Na egzaminie egzaminator był „dodatkiem” i czuwał nad poprawnością przebiegu egzaminu.

Rok 1992

 • Powstanie wojewódzkich centrów egzaminowania kierowców. Egzaminy przestały odbywać się w ośrodkach szkolenia. Instruktor został „wyproszony z samochodu” a egzaminator przejął odpowiedzialność za pojazd. Właśnie wówczas wprowadzono place manewrowe a egzaminatorzy zaczęli biegać z linijką na egzaminie.

Rok 1997

 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym zastąpiła akt mający swoje korzenie jeszcze w PRL. Prawo o ruchu drogowym z 1983 roku nie różniło się tak radykalnie od dzisiejszej ustawy. Wśród różnic np. kategorie prawa jazdy i przewidziane dla nich progi wiekowe:
  • A, B, M (na pojazdy wolnobieżne) i T – 17 lat,
  •  C – 18 lat, D;
  •  21 lat trolejbusowa.

Rok 1998

 • Na mocy nowej ustawy Prawo o ruchu drogowym dotychczasowe centra egzaminowania zostały zastąpione tworzonymi przez wojewodów wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego.
 • Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 18 maja daje możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego w formie „wykorzystującej elektroniczne urządzenie egzaminacyjne”, o ile ośrodek nim dysponuje. Była to alternatywa dla podstawowej formy pisemnego testu . Pojawiły się również zmiany dotyczące minimalnej ilości godzin zajęć praktycznych.

Rok 1999

 • Zmiana dotycząca egzaminu praktycznego: zamiast „płynne wykonanie parkowania” pojawiło się „możliwa jedna korekta toru jazdy w czasie wykonywania zadania”. Wprowadzono nowe wzory praw jazdy (pomarańczowe laminowane karty identyfikacyjne z jedną fotografią) oraz „zielone” świadectwa kwalifikacji.

Historia zmian w egzaminach na prawo jazdy

Rok 2000

 • Kolejny, najważniejszy krok w kierunku egzaminów teoretycznych przeprowadzanych przy użyciu komputerów: według nowych przepisów egzamin teoretyczny do dnia 30 czerwca 2001 r. miał być realizowany jeszcze w formie pisemnego testu, a od dnia 1 lipca 2001 r. już przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego wraz z oprogramowaniem wskazanym przez ministra transportu i gospodarki morskiej. W formie ustnej mógł on być ciągle realizowany w przypadku gdy osoba egzaminowana nie włada językiem polskim lub posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o istnieniu dysfunkcji uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej. Pojawiły się również zmiany dotyczące losowania zadań praktycznych i zmiany w „charakterystyce absolwenta kursu”.

Rok 2001

 • W rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z 13 czerwca podstawową formą jest już egzamin przeprowadzany „przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego wraz z jednolitym oprogramowaniem”. W formie pisemnej można było przystąpić do egzaminu, gdyby system uległ awarii. W formie ustnej mogły zdawać osoby, które nie władają językiem polskim lub posiadają orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu przy użyciu komputera.
 • Zmiana wieku na prawa jazdy kat. A i B. Podniesiono wiek z 17 na 18 lat – ta zmiana wchodzi w życie od 1 czerwca 2002. Dodano również ustęp w ustawie Prawo o ruchu drogowym, pozwalający na uzyskiwanie uprawnień na kat. D od 19 lat przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kat. B.

Rok 2004

 • Zmiany dotyczą głównie egzaminatorów (egzamin teoretyczny również z użyciem komputerów, forma pisemnego testu przewidziana na wypadek awarii).

Historia zmian w egzaminach na prawo jazdy

Rok 2005

 • Zaktualizowane wzory dokumentów.
 • W rozporządzeniu z 27 października w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów pojawiły się zmiany na egzaminie praktycznym. Pojawiło się „sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy”. Wprowadzone zostają urządzenia rejestrujące przebieg egzaminu.

Rok 2006

 • Trasa egzaminacyjna ma być dobierana tak, by obejmowała ulice o minimalnym natężeniu ruchu 400 samochodów na godzinę na pas ruchu w godzinach szczytu.

Rok 2009

Historia zmian w egzaminach na prawo jazdy

 • Egzaminator może zakończyć egzamin praktyczny na kat. B i B1 już po 25 minutach, jeśli został zrealizowany program i wynik egzaminu jest pozytywny. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania „ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu” dołączono do zachowań świadczących o możliwości stworzenia niebezpieczeństwa, zmieniono sposób sprawdzania elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – osoba egzaminowana musi teraz wskazać 2 losowo wybrane elementy w czasie ograniczonym do 5 minut, powinna również wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Niewielkie zmiany dotyczące parkowania.

Rok 2013

Historia zmian w egzaminach na prawo jazdy po 19 stycznia 2013 roku. Co było, a co będzie na nowych egzaminach na prawo jazdy. Krótkie zestawianie tych informacji pomoże zorientować się przyszłym egzaminowanym w ich prawach oraz obowiązkach, co pozwoli w przyszłości ustrzec się błędami i nieporozumień.

Co było, a co będzie na nowym egzaminie:

 1. Egzamin dotychczas trwał 25 minut i nowy egzamin trwa tyle samo;
 2. Dowolna ilość czasu na odpowiedź w starym systemie egzaminowania. Nowy system przewiduje maksymalnie 35 sekund czasu na odpowiedź na pierwszych 20 pytań oraz 55 sekund w części specjalistycznej (12 pytań);
 3. Stare testy umożliwiały powrót wstecz do pytań, w nowych nie ma takiej możliwości;
 4. Dopuszczalna liczna błędów w starych testach 2, a w nowych 68 punktów na 74 możliwe, aby zaliczyć test;
 5. W starych testach pytania przedstawiano statycznie, a w nowych są statyczne i wideo klipy;
 6. Stare testy były wielokrotnego wyboru (A/B/C), a w nowych jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź lub wybór między TAK lub NIE;
 7. Stare zasady przystąpienia do egzaminu określały, że kandydat na kierowcę może przystąpić do egzaminu dopiero w dniu osiągnięcie wymaganego wieku, a nowe określają ten okres na miesiąc przed osiągnięciem wymaganego wieku;
 8. Według starych zasad po trzykrotnym niezdaniu egzaminu obowiązkowy był kurs dodatkowy (5 godzin jazd plus egzamin po trzykrotnym niezdaniu egzaminu praktycznego lub 10 godzin plus godzina egzamin po trzykrotnym niezdaniu egzaminu teoretycznego). Nowe zasady przewidują tylko jazdy uzupełniające na wniosek osoby szkolonej/egzaminowanej. Brak obowiązkowych kursów dodatkowych po trzykrotnym niezdaniu egzaminu teoretycznego lub praktycznego.

Rok 2014

W 2014 r. wprowadzone zostały nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy. Aktualnie każdy kandydat na kierowcę musi posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę jest elektronicznym dokumentem, który jest generowany przez właściwe Starostwa Powiatowe. Jest on dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy. Zawiera on podstawowe informacje o kandydacie na kierowcę.

Dzięki posiadaniu przez kandydata na kierowcę indywidualnego numeru, ośrodki szkoleniowe, ośrodki egzaminacyjne i urzędy wydające prawo jazdy mogą szybko zidentyfikować przyszłego kierowcę w systemie teleinformatycznym.

Od sierpnia 2014 roku teorię zdaje się raz i nie jest ona już ważna sześć miesięcy, tylko na zawsze.

Rok 2015

Na egzaminie praktycznym wprowadzono zasady zasady eco-drivingu.

Rok 2020

1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Mają poprawić komfort zdawania egzaminu przez kandydatów na kierowców.

Egzamin ma się odbyć o wyznaczonej godzinie a egzaminator nie może przeprowadzić więcej niż osiem egzaminów dziennie.