fbpx

Warunki, które należy spełnić aby otrzymać prawo jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym w określonej kategorii lub kategoriach
Jakie warunki należny spełnić, aby można otrzymać prawo jazdy?

Warunki, które należy spełnić aby otrzymać prawo jazdy

 1. Wiek
  • Prawo jazdy kategorii  A1, B1, T16 lat
  • Prawo jazdy kategorii  A, B, B+E, C, C+E, C1, C1+E18 lat
  • Prawo jazdy kategorii  D, D+E, D1 , D1+E21 lat
  • Prawo jazdy kategorii  DD119 lat – dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

   

 2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.
 3. Ukończenie szkolenia wymaganego dla danej kategorii.

  Szkolenie w zakresie podstawowym i dodatkowym prowadza jednostki ośrodki szkolenia mające zezwolenie starosty na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców.

  Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku (pkt. 1) albo 12 miesięcy wcześniej w przypadku uczniów szkół, których program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy.

 4. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego wymaganego dla danej kategorii.

Egzaminy państwowe na prawo jazdy odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Po szkoleniu

 1. Po zakończonym kursie należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z dowodem osobistym i kompletem następujących dokumentów, w celu zapisania się na egzamin:

  1. Wnioskiem,
  2. Dowodem uiszczenia opłaty za egzamin,
  3. Wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  4. Orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  5. Zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych:
   • w zakresie szkolenia podstawowego,
   • w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli osoba trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego.
  6. Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
  7. Zaświadczeniem o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy:
   • w zakresie kategorii B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1,
   • w zakresie kategorii B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E,
   • w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie przeszkolenia praktycznego.
 2. Osoba ubiegająca się o wymianę krajowego prawa jazdy wydanego za granicą, gdy ustawa przewiduje konieczność przystąpienia do egzaminu teoretycznego składa następujące dokumenty:
  1. Wniosek,
  2. Dowód uiszczenia opłaty,
  3. Wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  4. Kserokopię posiadanego krajowego prawa jazdy z uwierzytelnionym tłumaczeniem.
 3. Zapisu na egzaminy dokonuje się osobiście lub poprzez osobę upoważnioną.

Zakaz wydania prawa jazdy

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • w stosunku do której orzeczony został – prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym [18] – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.

Ograniczenia w prawie jazdy

Prawo jazdy może zawierać ograniczenie wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

Wzory wymaganych dokumentów (w formacie PDF)

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych
 4. Zgoda rodziców

2 komentarze do “Warunki, które należy spełnić aby otrzymać prawo jazdy”

 1. Rachunek sumienia, i brać się za prawko, można zdać, i śmigać. Ja nie wiem jak tak można. Widzę chłopaka 20 lat leci sobie na rowerze cały rok, wydaje kasę na bary, laski, itp.
  Mówię ogólnie nie zastanawia się, że za jakiś czas będzie pracował na siebie, co powinien już robić, i żeby pracować mus mieć prawko jednak leje na to. Szkoda. Młodzieży

 2. „Zakaz wydania prawa jazdy osobie u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. ”

  A co weekend na polskich drogach masa pijanych kierowców, kto im daje prawo jazdy.

Możliwość komentowania została wyłączona.