fbpx

Zasady przeprowadzenia egzaminu państwowego teoretycznego na prawo jazdy.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest zobowiązana do uczestnictwa w kursie dla kandydatów na kierowców organizowanych przez ośrodki szkolenia kierowców.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami odbywa się w formie egzaminu państwowego (po wcześniejszym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia), który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z instrukcją zamieszczona w załączniku numer 5 do Dz. U.   Nr 217 zwana „instrukcją egzaminowania”.

Część teoretyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości:

(§ 23.1  Dz. U.  Nr 217)

 1. przepisów ruchu drogowego;
 2. technik kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;
 3. zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku;

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w sali egzaminacyjnej w formie testu; (§ 23.2 Dz. U. Nr 217)

 1. komputerowego – przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego wykorzystującego jednolite oprogramowanie;
 2. pisemnej, w przypadku;
  1. ubiegania się przez osobę egzaminowaną o pozwolenie;
  2. awarii urządzenia egzaminacyjnego;
  3. posiadanie przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w formie testu komputerowego;
 3. ustnego:
  1. osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków dostępnym na urządzeniu egzaminacyjnym, lub
  2. posiada orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przeprowadzenie egzaminu formie testu komputerowego lub pisemnej;

Egzamin pisemny lub ustny przeprowadza się przy użyciu testów wydanych przez: (§ 1.7 Dz. U. Nr 217 zał. nr 5)

 1. właściwego ministra do spraw transportu jeśli osoba egzaminowana ubiega się o prawo jazdy lub podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie;
 2. urząd wojewódzki właściwy dla danego ośrodka egzaminacyjnego jeśli osoba egzaminowana ubiega się o pozwolenie lub podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie;
 3.  wydrukowanych przez ośrodek egzaminacyjny przy pomocy komputerowego urządzenie egzaminacyjnego, specjalnego oprogramowania stosowanego na egzaminie państwowym wybranych losowo pytań z bazy pytań.

Instrukcja egzaminowania określa tryb, warunki przeprowadzenia egzaminu oraz wzory stosowanych dokumentów. Ośrodki egzaminacyjne prowadzą ewidencje osób egzaminowanych oraz protokoły egzaminów wykorzystując do tego środki informatyczne, które są obsługiwane przez wyznaczoną odpowiednio przeszkoloną osobę. Takiej osobie przysługuje indywidualny klucz cyfrowy oraz hasło, niezbędne podczas wprowadzania i edycji danych. Taki klucz i hasło objęte jest tajemnicą służbową.

Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu

Termin egzaminu ustala się w chwili składania wymaganych dokumentów w Dziale Obsługi Klienta.

Są to następujące dokumenty:

 • wniosek – do pobrania w DOK
 • dowód osobisty, a obcokrajowcy paszport i kartę pobytu
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • jedna wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego, w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, a ubiega się o prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy (nie dotyczy żołnierzy służby zasadniczej)
 • zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, w przypadku żołnierza ubiegającego się o prawo jazdy kategorii D lub D1, który nie ukończył 21 lat

Ośrodek egzaminacyjny po przyjęciu w/w dokumentów sprawdza prawidłowość ich wypełnienia oraz weryfikuje dokument tożsamości, rejestruje osobę w systemie oraz wyznacza termin egzaminu wydając odpowiednie zaświadczenie. W razie wątpliwości co do autentyczności lub ważności dokumentów, dokumenty są przesyłane do właściwego organu w celu przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Warunkiem przeprowadzenie egzaminu jest przygotowanie przez ośrodek:

 • planu egzaminów
 • listy osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin oraz ich dokumentów, gdy egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej lub ustnej
 • sale egzaminacyjną (w sali nie może przebywać więcej niż 20 osób egzaminowanych – test komputerowy i pisemny)
 • pojazdy egzaminacyjne
 • pole manewrowe
 • kamizelki, środki łączności dla kategorii A,A1

Wyniki poszczególnych części egzaminu zapisywane są na liście oddzielnie dla każdej kategorii przez umieszczenie w odpowiedniej rubryce liter:

 1. P”  – wynik pozytywny
 2. N” – wynik negatywny
 3. X” – osoba nie przystąpiła do egzaminu

Po zakończeni egzaminu egzaminator potwierdza wyniki podpisem i pieczątką oraz sporządzany jest protokół  egzaminacyjny.Protokoły egzaminacyjne przechowywane są w ośrodku przez rok, a plany egzaminów i lista osób egzaminowanych przez 1 miesiąc.

Na wniosek osoby egzaminowanej ośrodek przesyła dokumenty do WORD dołączając:

 1.  wniosek o przesłanie dokumentów;
 2.  informacje o uzyskanych wynikach.

Zasady przeprowadzenie egzaminu teoretycznego

Przebieg egzaminu teoretycznego: 

 • Na egzamin osoba zgłasza się w poczekalni ośrodka w ustalonym terminie.
 • Musi mieć przy sobie dowód osobisty umożliwiający identyfikację osoby, a w przypadku obcokrajowca paszport i kartę pobytu.
 • Osoba zdająca zajmuje stanowisko z numerem odpowiadającym jego numerowi na liście (lista wywieszona jest na tablicy ogłoszeń obok sali).
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
Egzamin teoretyczny – sala komputerowa

 Po zajęciu stanowisk przez osoby zadające i sprawdzeniu tożsamości, egzaminator przedstawia zasady egzaminu i określa:

 1. zakres, formę i czas trwania egzaminu
 2. kryteria oceny egzaminu
 3. sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek
 4. informacje o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora, pod groźbą przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego
 5. upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu

Po wykonaniu tych czynności, egzaminator odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

 1. uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
 2. umożliwia osobie egzaminowanej w formie        pisemnego testu lub ustnej wybranie systemem losowym odpowiedniego testu lub drukuje dla niej test przy        użyciu komputerowego urządzenia  egzaminacyjnego;
 3. obserwuje osoby egzaminowane.

Forma egzaminu – test komputerowy:

 • Odpowiedzi udzielamy poprzez przyciśnięcie klawisza A, B lub C
 • Udzielanie odpowiedzi na pytanie polega na wyborze z trzech zaproponowanych oznaczonymi odpowiedziami A, B i C wszystkich odpowiedzi prawidłowych.
 • egzamin próbny, którego celem jest praktyczne zaznajomienie z urządzeniem komputerowym, jego czas trwania nie przekracza 5 minut.
 • Po egzaminie próbnym, rozpoczyna się egzamin teoretyczny właściwy, czas jego trwania oraz liczba pytań, uzależnione są od kategorii prawa jazdy, o jaką ubiega się kandydat. (§ 1.7 Dz. U. Nr 217 zał. nr 5 tabela 1)
 • Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub po upływie przysługującego kandydatowi czasu, komputer dokonuje przeliczenia wszystkich udzielonych odpowiedzi.
 • Na ekranie monitora ukaże się informacja o: prawidłowo udzielonych odpowiedziach, błędnie udzielonych odpowiedziach, pozytywnym lub negatywnym wyniku końcowym egzaminu.

W trakcie trwania egzaminu:

W trakcie trwania egzaminu osoba może poprawiać udzielone odpowiedzi (poprzez powtórne przyciśniecie przycisku z literą oznaczającą wybraną odpowiedź),

Wyniki egzaminu są drukowane przez komputerowe urządzenie egzaminacyjne, w postaci arkusza zawierającego:

 1. nazwisko i imię osoby,
 2. numer ewidencyjny i numer PESEL lub datę urodzenia osoby,
 3. zakres egzaminu,
 4. numery kolejno wyświetlonych danej osobie pytań i odpowiadające im numery pytań z banku pytań oraz oznaczenia literowe udzielonych przez nią odpowiedzi,
 5. liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy oraz dla testu zasadniczego i specjalistycznego lub jednego z nich, odpowiednio do zakresu egzaminu,
 6. pozytywny lub negatywny wynik egzaminu – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy.

Forma egzaminu – pisemny lub ustny:

Egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu polega na udzieleniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście wybranym przez osobę systemem losowym, a następnie wpisaniu tych odpowiedzi do odpowiednich rubryk imiennego arkusza, zwanego dalej arkuszem odpowiedzi.

W trakcie trwania egzaminu:

Osoba może poprawiać udzielone odpowiedzi przez skreślenie niewłaściwej litery i opatrzenie poprawki własnym podpisem;

W sali egzaminacyjnej przebywać może nie więcej niż 20 osób egzaminowanych.

Egzamin teoretyczny, przeprowadzany w formie ustnej, polega na ustnym wskazaniu odpowiedzi na przeczytane osobie pytania zawarte w teście wybranym przez nią systemem losowym.

W trakcie trwania egzaminu:

 1. pytanie czyta osobie egzaminator lub tłumacz przysięgły,
 2. wskazane ustnie odpowiedzi lub poprawki wpisuje do arkusza odpowiedzi osoba egzaminowana,
 3. w sali egzaminacyjnej może przebywać tylko jedna osoba egzaminowana.

Każde pytanie zawarte w teście posiada jedną, dwie lub trzy odpowiedzi prawidłowe, przy czym jeżeli osoba nie wybrała dla określonego pytania wszystkich liter, oznaczających odpowiedzi prawidłowe, lub wybrała odpowiedź nieprawidłową, to należy uznać, że popełniła jeden błąd.

Zakres egzaminu teoretycznego, dopuszczalną liczbę błędów oraz czas trwania egzaminu określa Tabela 1.

Klawiatura egzaminacyjna

SCHEMAT KLAWIATURY EGZAMINACYJNEJ
SCHEMAT KLAWIATURY EGZAMINACYJNEJ
 1. START – rozpoczyna egzamin, na początku jest to tzw. „egzamin próbny” który umożliwi zaznajomienie się z obsługą konsoli oraz sposobem działania testu.
 2. ZATWIERDŹ – zatwierdza zmiany kategorii prawa jazdy i wyświetlenia właściwych dla danej kategorii pytań egzaminacyjnych.
 3. POPRZEDNIE – powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne wyświetlenie, oraz wybiera kategorię prawa jazdy po naciśnięciu klawisza „ZMIANA KATEGORII”.
  TAK – potwierdza nieodwracalnie decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu egzaminu.
 4. NASTĘPNE – wybór następnego pytania i jego wyświetlenie, oraz wybiera kategorię prawa jazdy po naciśnięciu klawisza „ZMIANA KATEGORII”.
  NIE– neguje nieodwracalnie decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu egzaminu.
 5. A, B, C  – odpowiedzi 
  • zaznacza odpowiedź – pole tła odpowiedzi zostaje podświetlone na czarno,
  • odznacza odpowiedź – pole tła odpowiedzi zostaje podświetlone ponownie na biało.
 6. KONIEC
  • rezygnacja z egzaminu przed jego rozpoczęciem
  • zakończenie egzaminu próbnego – powoduje to uruchomienie właściwego egzaminu,
  • zakończenie właściwego egzaminu przed upływem planowanego czasu.
 7. ZMIANA KATEGORII – przejście do pytań egzaminacyjnych na inną kategorię prawa jazdy.

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu teoretycznego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

W takim przypadku czas egzaminu przedłuża się odpowiednio:

 • dla kategorii B, B1, A, A1, o 10 min. dla każdej dodatkowej kategorii prawa jazdy
 • dla kategorii C, C1, D, D1 o 25 min. dla każdej dodatkowej kategorii prawa jazdy

Wynik egzaminu teoretycznego uznany jest za pozytywny, jeżeli na pytania objęte zakresem egzaminu osoba zdająca udzieliła nie więcej niż 2 błędne odpowiedzi.

Po egzaminie teoretycznym

Po zakończeniu egzaminu teoretycznego egzaminator odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

 1. na życzenie osoby egzaminowanej dokonuje wydruku arkusza zawierającego nazwisko i imię egzaminowanego, numer ewidencyjny, PESEL, datę urodzenia, zakres egzaminu, numery wyświetlanych kolejno pytań z odpowiadającymi im numerami z banku pytań, oznaczenia literowe udzielanych odpowiedzi, liczbę błędów (oddzielnie dla każdej kategorii prawa, jazdy oraz dla testu zasadniczego i specjalistycznego lub jednego z nich, odpowiednio do zakresu egzaminu), wynik egzaminu (pozytywny lub negatywny – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy,
 2. odbiera osobom egzaminowanym testy wraz z arkuszami odpowiedzi,
 3. wpisuje do arkuszy odpowiedzi zebranych od zdających, liczbę popełnionych błędów i wynik egzaminu – dla każdej kategorii prawa jazdy objętej zakresem egzaminu oraz potwierdza to podpisem i pieczątką,
 4. ogłasza wynik egzaminu i wpisuje go do imiennych list osób, jeżeli egzamin przeprowadzony był w formie pisemnego testu lub ustnej.
Prawo jazdy - egzamin teoretyczny
Prawo jazdy – egzamin teoretyczny

Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego to może ubiegać się o wyznaczenie kolejnego terminu. W tym celu powinna udać się do DOK, gdzie dokona opłaty egzaminacyjnej i ustali termin kolejnego egzaminu teoretycznego.

 Ośrodek egzaminacyjny przechowuje arkusze odpowiedzi lub wydruki wyników egzaminu przez 30 dni od dnia egzaminu. W przypadku złożenia skargi na przebieg egzaminu lub jego ocenę arkusze odpowiedzi i wydruki wyników przechowuje się do zakończenia postępowania.

Opracował: Dariusz Dahm

Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały pomocnicze